Merak Edilenler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD);

İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uygun görülen kurumlardan eğitim almış, sınavlarda başarılı olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişilerdir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına ve diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilen veya hizmet alınan, kişilerdir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilmek İçin;

- Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olmak,

- TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak ve Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

- Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

- Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak gerekmektedir.

ADR hükümlerince tehlikeli maddelerle iş yapan her işletme; 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’in, işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda;

Bakanlıkça hazırlanan, U-Net sistemi üzerinde; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan firmalar ile, TMGD karşılıklı anlaşma işlemleri yapılmaktadır. Firmanızın çalışmalarının aksamaması ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için, durumun aciliyet ve önem arz ettiğini saygılarımızla belirtmek isteriz.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD istihdam etme veya hizmet alma sürecinde sorun yaşamaması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Mutlu TMGD Danışmanlık olarak, konu hakkında her türlü yardım ve desteğimiz ile yanınızda olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyarız.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, TMFB için gerekli evrakların hazırlanmasında, ilgili yerlere başvuru yapılmasında ve TMFB’nin temini hususunda gerekli bütün hizmeti sağlıyoruz.

TMGD bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak bazı sektörlere tanınan geçici muafiyetler 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sona erecektir. TMFB’ye sahip her işletme ya bünyesinde bir TMGD bulunduracak, ya da TMGDK' ndan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alacaktır. Özellikle Kamu kurum ve kuruluşları da bu kapsam içindedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin muafiyet içermesi durumunda da TMGDK'ndan MUAFİYET RAPORU alınması zorunludur.

MUTLU TMGD DANIŞMANLIK bu konularda karşılaşabileceğiniz her soruna mutlak bir çözüm üretecektir.

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şarftyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arftrmasını isteyebilir.

(4) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK’ler tarafindan bu görevleriyle ilgili olarak etki alftnda bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,

b) (Mülga:RG-19/4/2017-30043)

c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarafindan hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafindan kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

(7) (Ek:RG-19/4/2017-30043) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u‐net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

a) TMGD tarafindan u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafindan, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u‐net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafindan birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla,

yükümlüdürler.